DZIAŁY MEDIACJI

Mediacje Gospodarcze

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego ineutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody.

Mediacje Rodzinne

MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu.

Mediacje Cywilne

Kwestie związane z mediacją zostały szczegółowo uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego.

Mediacje Przedsiebiorcy

Mediacja to skuteczne narzędzie rozwiązywania konfiltów dla przedsiębiorców.

Jaka jest nasza MISJA?

Nasza misją jest łamanie konfliktów. Wśród wielu ludzkich problemów nie ma idealnych rozwiązań, ale zawsze można starać się je znaleźć.

Mediacje Gospodarcze

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody. Jeżeli dla przedsiębiorcy ważne jest utrzymanie dobrych relacji z kontrahentem w przyszłości, mediacja gospodarcza jest najlepszym rozwiązaniem sporu. Wspólnie wypracowane porozumienie między partnerami biznesowymi daje możliwość kontynuowania przyszłych wspólnych biznesów.

Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy rodzaj konfliktu występujący pomiędzy firmami czy instytucjami, którego strony widzą szansę zakończenia sporu ugodą. Warunkiem koniecznym, a wręcz niezbędnym jest wyrażenie zgody przez strony na zastosowanie procedury mediacyjnej. Mediacje gospodarcze mogą zostać zainicjowane zarówno w toczącym się postępowaniu sądowym (mediacje sądowe), jak i z woli zainteresowanych stron (mediacje umowne).

Przedsiębiorcy mogą rozpocząć mediację, w przypadku gdy:

  powstał między nimi spór, a umowa dopuszcza przeprowadzenie mediacji,

  jeden z przedsiębiorców wystąpił do mediatora z wnioskiem o mediację,
    a druga strona wyraziła na mediację zgodę

–  zostaną skierowani do mediacji przez sąd

 •  Oszczędność czasu i pieniędzy jest kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść mediacji. Mediacja może okazać się trafnym wyborem, również z uwagi na fakt, że zazwyczaj po 1-3 spotkaniach dochodzi do rozwiązania a przynajmniej zdefiniowania podstawowych kwestii.
 • Mediacja gwarantuje stronom mediacji poufność, a więc przedsiębiorcy nie muszą się obawiać że przekazywane informacje wydostaną się poza spotkanie mediacyjne. Kodeks postępowania cywilnego gwarantuje, że są one niejawne, a mediatora obowiązuje dyskrecja. Informacje uzyskane w trakcie spotkania mediacyjnego nie będą mogły być wykorzystane jako dowody w ewentualnym postępowaniu sądowym.
 • Mediacja jest korzystną alternatywą do ciągle przedłużających się postępowań sądowych. Ponadto szybkie wyjaśnienie sprawy pozwala uniknąć uszczerbku na reputacji przedsiębiorców i wyjaśnienia sytuacji, co do możliwości dalszej współpracy.

 • Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zawierania ugody podczas mediacji.
  W takim wypadku strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw czy też złożonymi przed mediatorem oświadczeniami i nie mogą się na nie powoływać w trakcie dalszego postępowania. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta i postępowanie mediacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu przed sądem.

Mediacja Cywilna

Kwestie związane z mediacją zostały szczegółowo uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego (art. 1831 i następne.). Zgodnie z kodeksem (art. 10) w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

 

Podstawową zasadą jest to, że mediacja jest dobrowolna, a samo postępowanie nie jest jawne. Nikt nie może zmusić żadnej strony sporu do udziału w postępowaniu mediacyjnym. Z tych też względów stronom pozostawiono całkowitą dowolność co do wyboru osoby mediatora. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących wzbudzić wątpliwość co do bezstronności mediatora muszą być przez niego niezwłocznie ujawnione stronom.

 

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulują trzy rodzaje mediacji:

 •  mediację na podstawie umowy o mediację (mediacja kontraktowa, czyli   umowna);
 •  mediację na podstawie wniosku strony o przeprowadzenie mediacji;
 •  mediację na podstawie skierowania stron do mediacji przez sąd (mediacja z   inicjatywy sądu

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wymagają jedynie w przypadku mediacji kontraktowej, żeby w umowie o mediację strony określiły przedmiot mediacji, a także osobę mediatora albo sposób jego wyboru. Należy uznać, że nie ma przeszkód, aby każda ze stron dokonała wyboru mediatora według własnych kryteriów, analizując listy mediatorów pod kątem specjalizacji poszczególnych mediatorów. Gdyby w umowie o mediację nie wskazano mediatora, a następnie jedna ze stron złożyłaby wniosek o przeprowadzenie mediacji, wskazując konkretnego mediatora, wówczas druga strona w terminie tygodnia powinna wyrazić zgodę na osobę mediatora, w przeciwnym razie nie dojdzie do wszczęcia mediacji, co wynika z treści art. 1836 § 2 pkt 3 k.p.c.

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

MEDIACJE - STREFA PRZEDSIĘBIORCY

EDIACJA TO SKUTECZNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. PRZEDSIEBIORCA ABY KORZYSTAĆ Z MEDIACJI MUSI ZROZUMIEC JEJ MECHANIZM I KORZYŚCI KTÓRE ZA SOBĄ NIESIE. NEGOCJAJCE = KONFLIKT

KORZYSTAJĄC Z MEDIACJI PRZEDSIĘBORCA MUSI ZROZUMIEĆ, ŻE TO PROCES OPARTY O ZASADĘ WIN/WIN . WYGRANĄ W TYM PROCESIE JEST KAŻDA ZE STRON – PRZEDSIĘBIORCA MUSI WIDZIEĆ KOKRZYŚC PRZEZ PRYZMAT KONCOWCYH EFEKETÓW – SZYBKOSCI ZAKOŃCZENIA TEGO PROCESU, OSZCZĘDNOŚCI, W TYM CZASU, WPISU SĄDOWEGO, DŁUGOTRWAŁEGO PROCESU, ALE PRZEDE WSZYSTKIM SATYSFAKCJI, ŻE NIE POZOSTAJE W KONFLICKIE I BYŁ W STANIE OSIĄGNĄĆ WYGRANĄ POPRZEZ ZAWARTĄ UGODĘ MEDIACYJNĄ. UGODA TA JEST EFEKTEM WYSOKIEJ KULTURY I POZIOMU PROWADZENIA BIZNESU, WZAJEMNYCH USTĘPSTW – WIDOKÓW NA DALSZĄ WSPÓŁPARCĘ! NALEŻY DODAĆ IŻ WYPRACOWNA UGODA JEST NA WNIOSEK STRON ZATWIERDZANA PRZEZ SĄD I ZASTĘPUJE WYROK. TO JEST TO !

OŚRODEK MEDIACJI ZAPEWNIA :

 • FACHOWĄ POMOC DORADCOW PRAWNYCH, ADWOKATOW, RADCÓW PRAWNYCH Z RÓŻNYCH DZIEDZIN PRAWA Z WOJEWÓDZTWA SLASKIEGO I DOLNOŚCLĄSKIEGO
 • NEUTRAALNE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROCES MEDIACJI MOŻE SIĘ ODBYWAĆ
 • KONSULTACJE Z INNYMI OSRODKAMI MEDIACJI
 • PROWADZENIE MEDIACJI W SYSTEMIE TANDEMOWYM W OBECNOŚCI DWÓCH NIEZALEŻNYCH MEDIATORÓW

MADIACJA jest

 korzystną alternatywą do ciągle przedłużających się postępowań sądowych

Przedsiębiorcy mogą rozpocząć mediację, w przypadku gdy:

 • powstał między nimi spór, a umowa dopuszcza przeprowadzenie mediacji,
 • jeden z przedsiębiorców wystąpił do mediatora z wnioskiem o mediację,
  a druga strona wyraziła na mediację zgodę,
 • zostaną skierowani do mediacji przez sąd.

Oszczędność czasu i pieniędzy jest kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść mediacji. Mediacja może okazać się trafnym wyborem, również z uwagi na fakt, że zazwyczaj po 1-3 spotkaniach dochodzi do rozwiązania a przynajmniej zdefiniowania podstawowych kwestii. 

Mediacja jest korzystną alternatywą do ciągle przedłużających się postępowań sądowych. Ponadto szybkie wyjaśnienie sprawy pozwala uniknąć uszczerbku na reputacji przedsiębiorców i wyjaśnienia sytuacji, co do możliwości dalszej współpracy. Mediacja gwarantuje stronom mediacji poufność, a więc przedsiębiorcy nie muszą się obawiać że przekazywane informacje wydostaną się poza spotkanie mediacyjne. Kodeks postępowania cywilnego gwarantuje, że są one niejawne, a mediatora obowiązuje dyskrecja.


Informacje uzyskane w trakcie spotkania mediacyjnego nie będą mogły być wykorzystane jako dowody w ewentualnym postępowaniu sądowym.
Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zawierania ugody podczas mediacji. W takim wypadku strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw czy też złożonymi przed mediatorem oświadczeniami i nie mogą się na nie powoływać w trakcie dalszego postępowania. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta i postępowanie mediacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu przed sądem.

Mediacje Rodzinne

Konflikt, niezrozumienie, poczucie bezradności – to częste uczucia towarzyszące naszym Klientom. Sprawy rodzinne należy rozwiązywać ze szczególną rozwagą i spokojem, by mimo wszystko nie niszczyć relacji, które są potrzebne dla bezkonfliktowego porozumienia się małżonków w zakresie przyszłych spraw dotyczących ich wspólnych dzieci.

MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeknie sąd, takie jak: alimenty, podział majątku wspólnego, określenie sposobu korzystania z mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z  małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie, jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci), alimenty na rzecz dzieci lub małżonka, sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio).

 

DLACZEGO WARTO?

 • Mediacja daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci.
 • Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora,
 • Postępowanie mediacyjne jest poufne.
 • Dzięki zawarciu ugody można przyspieszyć postępowanie oraz zaoszczędzić koszty.
 • Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody.
 • Mediacja jest dobrowolna – na każdym etapie jej trwania można z niej zrezygnować.

 

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o:

 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA jest dobrowolna! Bez zgody stron mediacja nie będzie się toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.